Markus Select: Maatwerk met resultaat!

Privacyreglement

In het kader van onze dienstverlening verwerkt Markus Select uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Doeleinden gegevensverwerking

Markus Select verwerkt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomsten en trajecten die gekoppeld zijn aan onze dienstverlening. Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld via de website, e-mail, telefoon, app of een persoonlijk gesprek. Daarnaast kunnen wij sommige persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening via derden verkrijgen.

Persoonsgegevens

Markus Select verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens
Contactgegevens
Geboortedatum
Inhoud van de communicatie
Gegevens uit arbeidsdeskundigerapporten
Gegevens met betrekking tot opleiding en werkervaring
Gegevens over uw dienstverband


Verstrekking aan derden

Markus Select behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van cliënten aan derden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien Markus Select hiertoe wettelijk verplicht is.

Markus Select zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doeleinden.

Bescherming gegevens

Markus Select gaat uiteraard uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor onze medewerkers. Door middel van verschillende organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Dit geldt ook voor de beveiliging van onze werkplekken en systemen.

Bewaartermijn

Markus Select bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het uitoefenen van onze dienstverlening. Na beëindiging van traject bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar.

Uw rechten

U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en deze te wijzigen of verwijderen als ze onjuist zijn. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient.

Als cliënt heeft u het recht om uw persoonsgegevens die digitaal verwerkt zijn in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen aan een ander.

Voor vragen, een verzoek tot inzage of correctie kunt u contact opnemen via info@markus-select.nl

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Markus Select, laat ons dit dan weten. Mocht u er samen met ons niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegeven via telefoonnummer: 088-1805250 of kijk op deze link

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienenContactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Markus Select

Auroraweg 1
7007 GZ Doetinchem
KvK: 09101701
Telefoonnummer: 0314-341331
Emailadres: info@markus-select.nl
Website: www.markus-select.nl